O nás

Vize a koncepce

Naším záměrem je vytvářet a poskytovat moderně pojaté zázemí pro následnou péči pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním, které disponuje širokým spektrem nabízených služeb a aktivit. Snahou komunitního centra je zprostředkovávat podporu méně institucionalizovaným způsobem, stále však profesionálně a s ohledem na zásady dobré praxe. Domníváme se, že model komunitního centra může představovat v současném systému důležitý přechodový prostor mezi hospitalizací či více formalizovanou zdravotnickou péčí a běžným životem klienta/klientky. Součástí centra jsou také arteterapeutické a kulturní aktivity pořádané v areálu. Rádi bychom rozvíjeli prostředí příznivé pro setkávání různých perspektiv a směrů v oblasti péče o duševní zdraví a podíleli se na procesu destigmatizace v této oblasti.

Náš přístup

Více než diagnóza či anamnéza nás zajímá to, co považují ve svém životě za důležité sami klienti/klientky a jejich vnímání toho, co v aktuální situaci potřebují. Snažíme se ke každému přistupovat co nejvíce individuálně a komplexně, neboť věříme, že takové porozumění představuje důležitou součást cesty ke zlepšení. Klient/klientka je pro nás partnerem, kterého respektujeme a nehodnotíme. Zásadní je pro nás udržovat bezpečnou a podpůrnou atmosféru, ale současně přinášet klientům/klientkám adekvátní výzvy a nové podněty. Věříme, že z duševního onemocnění je možné se zotavit a že i s touto zkušeností lze žít smysluplný život.

O službách centra

Nabízené služby jsou bezplatné a jsou určeny výhradně pro osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku 18-65 let s trvalým pobytem v ČR. Všechny služby s výjimkou psychoterapie lze využít jednorázově i dlouhodobě podle individuální potřeby. Využívat je možné jak jednu, tak více služeb (na základě krátké úvodní konzultace). Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a návštěvou nevzniká žádný záznam ve zdravotnické dokumentaci. Kontaktovat nás lze e-mailem, telefonicky, zprávou na Facebooku, či osobně v době konzultačních hodin (viz sekce kontakt). Nejsme krizové centrum – v případně neodkladné, intenzivní a akutní krize se obraťte na nejbližší krizové centrum (FN Brno).

Psychoterapie

Centrum Platan nabízí možnost navštěvovat psychoterapie – individuální i skupinové.

Individuální psychoterapie je důvěrné setkání dvou lidí, ve kterém jeden z nich – terapeut vytváří bezpečný prostor, pro to, aby ten druhý – klient mohl sdílet i nejniternější prožitky, formulovat a uvědomovat si své obavy, úzkosti, přesvědčení, zkušenosti, získávat na ně nový náhled a podporu pro aktivní změnu v oblastech, které blokují vnitřní pohodu a růst.

Psychoterapie je většinou vyhledávána a doporučována v případech, kdy je v popředí negativní emotivita, pocity smutku, ztráta smyslu, vyhoření, fobie, úzkosti, vnitřní disharmonie, nespokojenost se sebou sama, ale také psychosomatické potíže nebo vztahová problematika. Psychoterapie může podpořit člověka v jeho dalším růstu, hledá hlubší význam daných potíží, zdravý a prorůstový potenciál krize.  

Skupinová psychoterapie je pravidelné setkávání skupiny obvykle 7 – 12 klientů většinou s dvojicí terapeutů. Témata setkání a důvody proč může být i skupinová terapie pro člověka podporou jsou obdobné jako ty výše zmíněné u terapie individuální. Přistupuje však silný faktor skupiny – možnost sdílení, využití skupinové dynamiky, podpory i zkušeností ostatních. Skupina je uzavřená, při vybudování důvěry mezi členy se pak stává velmi významným podpůrným prostředím, ze kterého profitují všichni členové. 

Poradenství

Jak poradenství probíhá

Psychologické poradenství v našem centru je určeno pro konzultování rozmanitých obtíží, se kterými se můžete ve svém životě v souvislosti s vlastním duševním onemocněním potýkat. Nabízíme několik setkání dle charakteru problému, počet záleží na individuální domluvě. Konzultace obvykle trvají 55 minut.

Obecně se dá říci, že ve srovnání s psychoterapií je poradenství krátkodobější a více ohraničené určitým cílem. Psycholog si Vás vyslechne a bude se zajímat o to, s čím přicházíte a co si přejete řešit. Nebude Vás nijak hodnotit ani Vám dávat „zaručené“ rady, spíše bude Vašim partnerem, který může nabízet nový pohled na situaci. V poradenství pracujeme integrativním přístupem – jsou tedy využívány prvky různých směrů s ohledem na individuální potřeby konkrétních klientů/klientek (o něco více jsou akcentovány prvky orientované na řešení s ohledem na definici služby).

 

Příklady témat, se kterými se na nás můžete obrátit:

· Náročné životní situace, podpora v obtížném období

· Nepříjemné psychické stavy

· Vztahové obtíže (v rodině, partnerství, kolektivu, …)

· Návrat do práce, kariérové poradenství

· Relaxace a zvládání stresu

· Duševní hygiena a péče o vlastní pohodu

· Zmapování a ujasnění osobní situace, zorientování se v problému

· Zda Vaše potíže mohou být projevem duševního onemocnění

· Informace o možnostech pomoci v oblasti duševních potíží a v souvisejících službách


O službě

Služba je zdarma a nepotřebujete pro tyto účely doporučení od žádného lékaře. Všechny informace, které se o Vás dozvíme, jsou důvěrné a všichni zaměstnanci centra jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Na konzultaci lze přijít kdykoliv v konzultačních hodinách, ideálně však po domluvě na konkrétní čas. Poradenství je určeno pro dospělé osoby.

Nejsme krizové centrum – v případně neodkladné, intenzivní a akutní krize se obraťte na nejbližší krizové centrum (FN Brno). Nejedná se o dlouhodobou psychoterapii. Neprovádíme psychologické testování, ani nestanovujeme psychiatrické diagnózy. Pokud zjistíme, že potřebujete pomoc mimo námi nabízené služby, rádi Vám v takovém případě poskytneme informace o dalších možnostech, kam se lze ve Vaší situaci obrátit a jak daná služba funguje.


Konzultační hodiny po dohodě (možné obvykle v pracovní době mezi 9-17 hod. / pondělí – pátek).

Arteterapie

Co je to arteterapie?

Hlavní náplní arteterapeutických setkání jsou tvořivé činnosti v různé podobě, aby si každý mohl vybrat aktivitu, která je mu blízká a která ho baví. Obvykle se odehrává ve skupině lidí, které spojuje určité téma – v našem centru se jedná o vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Prostřednictvím takového setkávání je možné poznat nové lidi, přijít na jiné myšlenky a vytvořit si na nějaké období určitý cíl a režim. Na rozdíl od běžných volnočasových aktivit je v arteterapii věnována pozornost také vztahům ve skupině, vzájemnému sdílení a individuálnímu prožívání. Kromě zábavy a vyplnění času je tedy zájmem také zlepšit psychický stav účastníků, přinášet jim nové podněty a rozvíjet sebepoznání.

V arteterapii nejde o dokonalý výsledek, ale o to, aby činnost byla člověku příjemná a něco mu přinášela bez ohledu na výkon. Nejsou proto důležité předchozí zkušenosti ani speciální dovednosti. Pro aktuální program jednotlivých aktivit sledujte web nebo sociální sítě Centra Platan.

V případě zájmu o návštěvu některé z dílen (je možné navštěvovat jen 1 i více současně) nás prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/eBkfTsYeCa8VvxYQ9 , případně kontaktujte přímo lektorku či lektora dílny (kontakty viz níže).

Zahrada (čtvrtek od 17:00, lektorka Klárka Konečná)

Zahradní dílna v srdci Káznice je nespoutaná divoká zahrada, kde člověk může najít mír a klid i v rurálním bronxu. Jedná se o přírodní zahradu kde
nepoužíváme žádné pesticidy, zato se nebojíme zanořit ruce do hlíny a stát se součástí přírody. Zveme i vás, abyste s námi bojovali proti plevelu, sázeli semínka do hlíny a zpracovávali plody naší snahy. Kontakt na lektorku: 773 128 196.

Literární dílna (úterý 17:30, lektorka Jana Žáčková)

Prostřednictvím zábavných tvůrčích cvičení nás vede k rozvoji fantazie, slovní hravosti a k vytvoření příběhu. Inspiraci lze čerpat jak z životní zkušenosti, tak i z příběhů a scén vnitřního i vnějšího světa. Budeme společně hledat zajímavá témata, necháme na sebe působit i hudbu, obrazy, či vůně. Vyzkoušíme různé techniky psaní – autobiografické, volné asociace, automatické či metodu koláže. Stejně jako proces tvorby je důležitý i příjemný pocit během času stráveného v dílně – ta by proto měla být pro účastníky kromě inspirace také místem odpočinku a humoru. Výsledky tvorby mohou být následně prezentovány i na autorských vystoupeních či v rámci souborného on-line almanachu. Kontakt na lektorku: j.zackova@gmail.com.

Módní rukodílna (pondělí od 17:00, lektorka Kateřina Tmějová)

Módní rukodílna je prostor pro tvorbu doplňků a práci s oděvem, včetně možnosti jejich návrhů a prezentace. Můžete si vyzkoušet různé techniky a materiály, vyrobit si vlastní šperk či nášivku, potisknout si tričko metodou sítotisku, případně se podílet na budování nové módní značky. V dnešní době, kdy se leckdy z módního průmyslu vytrácí kvalita a zodpovědnost, zde máte možnost objevit kouzlo místní rukodělné tvorby, pro kterou je podstatná její osobitost a zaměření na lokální spolupráci. Důležitá je v dílně také její terapeutická část, a to uspokojení z vlastního výtvoru či práce samotné. Přijďte zhmotnit i třeba bláznivé nápady do vašeho nového módního doplňku. Tato dílna probíhá ve spolupráci s obchodem Restart. Kontakt na lektorku: 777 536 426 nebo katerina.tmej@seznam.cz.

Výtvarná dílna (pondělí od 15:00 a středa od 10:00, lektorka Lucie Želinská)

Záměrem výtvarných aktivit je nabídnout každému to, co je mu blízké, na co má zrovna náladu a jaký styl práce mu vyhovuje. Na setkání je tak vždy možnost vybrat si jak volnou tvorbu dle nálady, tak tvorbu inspirovanou určitým tématem dané hodiny. Je také možné se v případě zájmu zapojit do dlouhodobějších projektů, které jsou součástí komunitního centra. Kromě klasických technik malby a kresby si zájemci mohou zkoušet vyjádření formou fotografie, videa či grafických návrhů. Činnost ve výtvarné dílně je možné propojit i s jinými dílnami, a vytvořit tak například kostýmy nebo scénu pro divadelní představení, originální nábytek, ilustraci do knihy či módní přehlídku. Součástí hodiny mohou být i kratší bloky relaxace a práce s tělem (protažení, dýchání, zapojení smyslů, …). Kontakt na lektorku: 601 327 803 nebo centrum.platan@tripitaka.cz.

Divadelní dílna (středa od 18:00, lektor Pavel Strašák)

Divadlo a samotný proces tvorby jsou bohatým zdrojem zážitků a uvědomění různých aspektů sebe sama. Divadlo má mnoho podob a forem, umí využít nejen herecký projev, který tvoří slovo, pohyb, gesta, zpěv a další pro každého více či méně přirozené projevy, ale i masky, loutky, stín, prostor, videoprojekce, celkově široké výtvarné i hudební prostředky. Může se v něm tak najít každý – tedy nejen ten, kdo se rád předvádí. Něco jako herecký talent tak není podmínkou. Jde nám spíše o vytvoření důvěrného prostředí, ve kterém lze zkoušet, experimentovat, osahávat si nové možnosti. A zažít sílu zapojení se do společného procesu. Ať jsou divadelní tréninky jakkoliv důležité, kontinuální zážitek přípravy, zkoušení, hledání, včetně všech krizí a radostí, které proces provází, korunovaný uzavřením celého úsilí vystoupením je často hluboce uspokojující pro všechny zúčastněné. Kontakt na lektora: 736 609 657 nebo strasak.pavel@gmail.com.

Hudební dílna (probíhá formou workshopů, termíny konání lze najít v aktualitách nebo na fb)

Přijď do hudební dílny a rozezni se! Těšit se můžeš na vnímání zvuku a hudby celým svým tělem. Budeme se hýbat, zpívat a bavit se. Zkusíme také hrát na rytmické hudební nástroje. Není nutné být pěvecký virtuos či umět zázraky s hudebními nástroji – podstatné je hlavně nadšení a chuť se projevit. Vítáni jsou proto všichni bez rozdílu. Nikoho do ničeho nenutíme, každý se může zapojit tak, jak je mu to příjemné.

Sdílna: řemeslná dílna (čtvrtek od 16:30, lektorka Janča Klímová)

Zájemce se naučí pracovat zejména se dřevem (ale i jinými materiály) a vyrábět z něj různé doplňky či nábytek (např. z dřevěných palet). Ve Sdílně lze získat cenné řemeslné dovednosti, které pak účastníci mohou využít i v běžném životě – například při provádění různých drobných oprav v domácnosti. Je také možné si s pomocí vybavení v prostorách Sdílny realizovat vlastní činnost dle individuální potřeby. Kontakt na lektorku: 778 885 482 nebo janca.klimova@email.cz.

Kavárna

K Centru Platan patří i kavárna nesoucí název Café In The Ghetto. Otevřeli jsme ji se záměrem vytvořit v přilehlé lokalitě příjemné místo pro setkávání, kulturu a odpočinek. Díky tomu můžeme v rámci aktivit centra nabízet také podporovaná pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním a tematicky zaměřené akce pro klienty i veřejnost. Kavárnu najdete na adrese Bratislavská 65 – přes ulici přímo naproti Centru Platan. Kavárna kromě běžného občerstvení nabízí i speciální koktejly a veganské pochoutky. Provozní doba kavárny je 11:30-22:00. V pracovní dny vaříme veganské obědové menu, aktuální nabídku lze najít vždy na facebooku či instagramu kavárny.

Materiály

Akce