O nás

Vize a koncepce

Naším záměrem je vytvářet a poskytovat moderně pojaté zázemí pro následnou péči pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním, které disponuje širokým spektrem nabízených služeb a aktivit. Snahou komunitního centra je zprostředkovávat podporu méně institucionalizovaným způsobem, stále však profesionálně a s ohledem na zásady dobré praxe. Domníváme se, že model komunitního centra může představovat v současném systému důležitý přechodový prostor mezi hospitalizací či více formalizovanou zdravotnickou péčí a běžným životem klienta/klientky. Součástí centra jsou také arteterapeutické a kulturní aktivity pořádané v areálu. Rádi bychom rozvíjeli prostředí příznivé pro setkávání různých perspektiv a směrů v oblasti péče o duševní zdraví a podíleli se na procesu destigmatizace v této oblasti.

Náš přístup

Více než diagnóza či anamnéza nás zajímá to, co považují ve svém životě za důležité sami klienti/klientky a jejich vnímání toho, co v aktuální situaci potřebují. Snažíme se ke každému přistupovat co nejvíce individuálně a komplexně, neboť věříme, že takové porozumění představuje důležitou součást cesty ke zlepšení. Klient/klientka je pro nás partnerem, kterého respektujeme a nehodnotíme. Zásadní je pro nás udržovat bezpečnou a podpůrnou atmosféru, ale současně přinášet klientům/klientkám adekvátní výzvy a nové podněty. Věříme, že z duševního onemocnění je možné se zotavit a že i s touto zkušeností lze žít smysluplný život.

O službách centra

Nabízené služby jsou bezplatné a jsou určeny výhradně pro osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku 18-65 let. Všechny služby s výjimkou psychoterapie lze využít jednorázově i dlouhodobě podle individuální potřeby. Využívat je možné jak jednu, tak více služeb (na základě krátké úvodní konzultace). Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a návštěvou nevzniká žádný záznam ve zdravotnické dokumentaci. Kontaktovat nás lze e-mailem, telefonicky, zprávou na Facebooku, či osobně v době konzultačních hodin (viz sekce kontakt). Nejsme krizové centrum – v případně neodkladné, intenzivní a akutní krize se obraťte na nejbližší krizové centrum (FN Brno).

Psychoterapie

Centrum Platan nabízí možnost navštěvovat psychoterapie – individuální i skupinové.

Individuální psychoterapie je důvěrné setkání dvou lidí, ve kterém jeden z nich – terapeut vytváří bezpečný prostor, pro to, aby ten druhý – klient mohl sdílet i nejniternější prožitky, formulovat a uvědomovat si své obavy, úzkosti, přesvědčení, zkušenosti, získávat na ně nový náhled a podporu pro aktivní změnu v oblastech, které blokují vnitřní pohodu a růst.

Psychoterapie je většinou vyhledávána a doporučována v případech, kdy je v popředí negativní emotivita, pocity smutku, ztráta smyslu, vyhoření, fobie, úzkosti, vnitřní disharmonie, nespokojenost se sebou sama, ale také psychosomatické potíže nebo vztahová problematika. Psychoterapie může podpořit člověka v jeho dalším růstu, hledá hlubší význam daných potíží, zdravý a prorůstový potenciál krize.  

Skupinová psychoterapie je pravidelné setkávání skupiny obvykle 7 – 12 klientů většinou s dvojicí terapeutů. Témata setkání a důvody proč může být i skupinová terapie pro člověka podporou jsou obdobné jako ty výše zmíněné u terapie individuální. Přistupuje však silný faktor skupiny – možnost sdílení, využití skupinové dynamiky, podpory i zkušeností ostatních. Skupina je uzavřená, při vybudování důvěry mezi členy se pak stává velmi významným podpůrným prostředím, ze kterého profitují všichni členové. 

Poradenství

Jak poradenství probíhá

Psychologické poradenství v našem centru je určeno pro konzultování rozmanitých obtíží, se kterými se můžete ve svém životě v souvislosti s vlastním duševním onemocněním potýkat. Nabízíme několik setkání dle charakteru problému, počet záleží na individuální domluvě. Konzultace obvykle trvají 55 minut.

Obecně se dá říci, že ve srovnání s psychoterapií je poradenství krátkodobější a více ohraničené určitým cílem. Psycholog si Vás vyslechne a bude se zajímat o to, s čím přicházíte a co si přejete řešit. Nebude Vás nijak hodnotit ani Vám dávat „zaručené“ rady, spíše bude Vašim partnerem, který může nabízet nový pohled na situaci. V poradenství pracujeme integrativním přístupem – jsou tedy využívány prvky různých směrů s ohledem na individuální potřeby konkrétních klientů/klientek (o něco více jsou akcentovány prvky orientované na řešení s ohledem na definici služby).

 

Příklady témat, se kterými se na nás můžete obrátit:

· Náročné životní situace, podpora v obtížném období

· Nepříjemné psychické stavy

· Vztahové obtíže (v rodině, partnerství, kolektivu, …)

· Návrat do práce, kariérové poradenství

· Relaxace a zvládání stresu

· Duševní hygiena a péče o vlastní pohodu

· Zmapování a ujasnění osobní situace, zorientování se v problému

· Zda Vaše potíže mohou být projevem duševního onemocnění

· Informace o možnostech pomoci v oblasti duševních potíží a v souvisejících službách


O službě

Služba je zdarma a nepotřebujete pro tyto účely doporučení od žádného lékaře. Všechny informace, které se o Vás dozvíme, jsou důvěrné a všichni zaměstnanci centra jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Na konzultaci lze přijít kdykoliv v konzultačních hodinách, ideálně však po domluvě na konkrétní čas. Poradenství je určeno pro dospělé osoby.

Nejsme krizové centrum – v případně neodkladné, intenzivní a akutní krize se obraťte na nejbližší krizové centrum (FN Brno). Nejedná se o dlouhodobou psychoterapii. Neprovádíme psychologické testování, ani nestanovujeme psychiatrické diagnózy. Pokud zjistíme, že potřebujete pomoc mimo námi nabízené služby, rádi Vám v takovém případě poskytneme informace o dalších možnostech, kam se lze ve Vaší situaci obrátit a jak daná služba funguje.


Konzultační hodiny po dohodě (možné obvykle v pracovní době mezi 9-17 hod. / pondělí – pátek).

Arteterapie

Co je to arteterapie?

Hlavní náplní arteterapeutických setkání jsou tvořivé činnosti v různé podobě, aby si každý mohl vybrat aktivitu, která je mu blízká a která ho baví. Obvykle se odehrává ve skupině lidí, které spojuje určité téma – v našem centru se jedná o vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Prostřednictvím takového setkávání je možné poznat nové lidi, přijít na jiné myšlenky a vytvořit si na nějaké období určitý cíl a režim. Na rozdíl od běžných volnočasových aktivit je v arteterapii věnována pozornost také vztahům ve skupině, vzájemnému sdílení a individuálnímu prožívání. Kromě zábavy a vyplnění času je tedy zájmem také zlepšit psychický stav účastníků, přinášet jim nové podněty a rozvíjet sebepoznání.

V arteterapii nejde o dokonalý výsledek, ale o to, aby činnost byla člověku příjemná a něco mu přinášela bez ohledu na výkon. Nejsou proto důležité předchozí zkušenosti ani speciální dovednosti. Pro aktuální program jednotlivých aktivit sledujte web nebo sociální sítě Centra Platan.

Zahrada

Komunitní zahrada v areálu centra je místo, kde si může v zeleni každý odpočinout. Schovaná na nádvoří, ale pro vás otevřená – představuje tak ideální místo pro posezení na čerstvém vzduchu, potkávání s přáteli nebo zahradničení. Spolu pracujeme na zkrášlování nádvoří, sázíme a vyséváme zeleninu a květiny, udržujeme záhony a samozřejmě sklízíme naše výpěstky! Setkávání na zahradě bývají většinou tematická a nějak zaměřená. Ať už se chcete něco nového přiučit a družit se s ostatními, nebo si opečovávat svůj vlastní záhon, zahrada je místo pro vás.

Literární dílna

Prostřednictvím zábavných tvůrčích cvičení nás vede k rozvoji fantazie, slovní hravosti a k vytvoření příběhu. Inspiraci lze čerpat jak z životní zkušenosti, tak i z příběhů a scén vnitřního i vnějšího světa. Budeme společně hledat zajímavá témata, necháme na sebe působit i hudbu, obrazy, či vůně. Vyzkoušíme různé techniky psaní – autobiografické, volné asociace, automatické či metodu koláže. Stejně jako proces tvorby je důležitý i příjemný pocit během času stráveného v dílně – ta by proto měla být pro účastníky kromě inspirace také místem odpočinku a humoru. Výsledky tvorby mohou být následně prezentovány i na autorských vystoupeních či v rámci souborného on-line almanachu.

Módní rukodílna

Módní rukodílna je prostor pro tvorbu doplňků a práci s oděvem, včetně možnosti jejich návrhů a prezentace. Můžete si vyzkoušet různé techniky a materiály, vyrobit si vlastní šperk či nášivku, potisknout si tričko metodou sítotisku, případně se podílet na budování nové módní značky. V dnešní době, kdy se leckdy z módního průmyslu vytrácí kvalita a zodpovědnost, zde máte možnost objevit kouzlo místní rukodělné tvorby, pro kterou je podstatná její osobitost a zaměření na lokální spolupráci. Důležitá je v dílně také její terapeutická část, a to uspokojení z vlastního výtvoru či práce samotné. Přijďte zhmotnit i třeba bláznivé nápady do vašeho nového módního doplňku. Tato dílna probíhá ve spolupráci s obchodem Restart.

Výtvarná dílna

Záměrem výtvarných aktivit je nabídnout každému to, co je mu blízké, na co má zrovna náladu a jaký styl práce mu vyhovuje. Na setkání je tak vždy možnost vybrat si jak volnou tvorbu dle nálady, tak tvorbu inspirovanou určitým tématem dané hodiny. Je také možné se v případě zájmu zapojit do dlouhodobějších projektů, které jsou součástí komunitního centra. Kromě klasických technik malby a kresby si zájemci mohou zkoušet vyjádření formou fotografie, videa či grafických návrhů. Činnost ve výtvarné dílně je možné propojit i s jinými dílnami, a vytvořit tak například kostýmy nebo scénu pro divadelní představení, originální nábytek, ilustraci do knihy či módní přehlídku. Součástí hodiny mohou být i kratší bloky relaxace a práce s tělem (protažení, dýchání, zapojení smyslů, …).

Divadelní dílna

Divadlo a samotný proces tvorby jsou bohatým zdrojem zážitků a uvědomění různých aspektů sebe sama. Divadlo má mnoho podob a forem, umí využít nejen herecký projev, který tvoří slovo, pohyb, gesta, zpěv a další pro každého více či méně přirozené projevy, ale i masky, loutky, stín, prostor, videoprojekce, celkově široké výtvarné i hudební prostředky. Může se v něm tak najít každý – tedy nejen ten, kdo se rád předvádí. Něco jako herecký talent tak není podmínkou. Jde nám spíše o vytvoření důvěrného prostředí, ve kterém lze zkoušet, experimentovat, osahávat si nové možnosti. A zažít sílu zapojení se do společného procesu. Ať jsou divadelní tréninky jakkoliv důležité, kontinuální zážitek přípravy, zkoušení, hledání, včetně všech krizí a radostí, které proces provází, korunovaný uzavřením celého úsilí vystoupením je často hluboce uspokojující pro všechny zúčastněné.

Hudební dílna

Přijď do hudební dílny a rozezni se! Těšit se můžeš na vnímání zvuku a hudby celým svým tělem. Budeme se hýbat, zpívat a bavit se. Zkusíme také hrát na rytmické hudební nástroje. Není nutné být pěvecký virtuos či umět zázraky s hudebními nástroji – podstatné je hlavně nadšení a chuť se projevit. Vítáni jsou proto všichni bez rozdílu. Nikoho do ničeho nenutíme, každý se může zapojit tak, jak je mu to příjemné.

Sdílna

Zájemce se naučí pracovat zejména se dřevem (ale i jinými materiály) a vyrábět z něj různé doplňky či nábytek (např. z dřevěných palet). Ve Sdílně lze získat cenné řemeslné dovednosti, které pak účastníci mohou využít i v běžném životě – například při provádění různých drobných oprav v domácnosti. Je také možné si s pomocí vybavení v prostorách Sdílny realizovat vlastní činnost dle individuální potřeby.

Kavárna

K Centru Platan patří i kavárna nesoucí název Café In The Ghetto. Otevřeli jsme ji se záměrem vytvořit v přilehlé lokalitě příjemné místo pro setkávání, kulturu a odpočinek. Díky tomu můžeme v rámci aktivit centra nabízet také podporovaná pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním a tematicky zaměřené akce pro klienty i veřejnost. Kavárnu najdete na adrese Bratislavská 65 – přes ulici přímo naproti Centru Platan. Kavárna kromě běžného občerstvení nabízí i speciální koktejly a veganské či vegetariánské pochoutky. Aktuálně je provoz omezen na výdej poledního menu v čase 11:30 – 15:00.

Materiály

Bude postupně doplněno.

Akce